ANBI Gegevens

Life Teen is een erkende ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij zijn daarom verplicht de onderstaande gegevens op onze website te publiceren.

Naam:
Stichting Life Teen Nederland

Fiscaal nummer (RSIN):
853743708

Contactgegevens:
Stichting Life Teen Nederland
Gildelaan 2
6093GH Heythuysen

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Mgr. E.J. de Jong
Secretaris: Deheer M.P.A. Mertens, ad interim
Penningmeester: Deheer M.P.A. Mertens

Beleidsplan:
Het bestuur van de stichting Life Teen Nederland streeft met haar beleid naar een duurzame toekomst voor de ondersteuning van de Life Teen activiteiten in Nederland. Om dit te bereiken wordt zorgvuldig omgegaan met de financiële middelen. Het jaarlijks saldo van de baten en lasten wordt aan de reserves toegevoegd of onttrokken. Er wordt gestreefd naar een jaarlijks batig saldo en naar voldoende reserves om eventuele tegenvallende jaarexploitaties op te vangen.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van een functie in het bestuur. Uitsluitend door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De stichting heeft verder geen betaalde werknemers in dienst.

Doelstelling:
Stichting Life Teen Nederland stelt zich ten doel middelen en training ter beschikking te stellen om parochies te helpen tieners en jongeren (dichter) bij Christus te brengen door voor deze jeugd sprankelend Eucharistie te vieren en door het creëren van mogelijkheden voor tieners en jongeren om in hun geloof te groeien.

Activiteitenverslag:
Hiervoor verwijzen wij naar het bestuursverslag als onderdeel van het jaarverslag.

Financiële verantwoording:
Hiervoor verwijzen wij naar de jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag.


Jaarverslagen van Stichting Life Teen Nederland: